Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Geolynx OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Telefoninumber;
3.1.3. E-posti aadress;
3.1.4. Arvelduskonto number;
3.1.5. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.
3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui viis aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@geolynx.ee.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.geolynx.ee kaudu.

Tingimused

Kasutustingimused

  1. Tingimustega nõustumine

Sellele veebilehele (www.geolynx.ee) sisenedes või seda kasutades nõustute järgima käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi “tingimused”). Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge kasutage seda veebilehte.

  1. Tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta või üle vaadata. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast muudatuste postitamist näitab, et nõustute nende muudatustega.

  1. Veebilehe kasutamine

(a) Võite veebilehte kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel.

(b) Te ei tohi veebilehte kasutada ühelgi viisil, mis võib kahjustada, keelata, üle koormata või kahjustada meie servereid või võrke või segada mis tahes teise osapoole veebilehe kasutamist.

(c) Te ei tohi püüda saada volitamata juurdepääsu saidi ühelegi osale või funktsioonile.

  1. Intellektuaalomand

(a) Kogu sellel veebilehel olev sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, pildid, heliklipid ja tarkvara, on Geolynx OÜ või selle sisu tarnijate omand ning on kaitstud autoriõiguse ja muu intellektuaalomandi seadustega.

(b) Te ei tohi selle veebilehe sisu reprodutseerida, levitada, muuta, edastada ega muul viisil kasutada ilma Geolynx OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  1. Privaatsus

(a) Geolynx OÜ veebilehe kasutamisel kehtib meie privaatsuspoliitika. Vaadake üle meie privaatsuspoliitika, et mõista, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme.

  1. Vastutusest loobumine

(a) See veebileht on saadaval põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval”. Me ei anna mingeid otseseid ega kaudseid väiteid ega garantiisid veebilehe toimimise või kättesaadavuse kohta.

(b) Me ei garanteeri veebilehe sisu täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust ega selle saidi kasutamise tulemusi.

  1. Vastutuse piirang

(a) Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Geolynx OÜ otseste, kaudsete, juhuslike, kaudsete või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad veebilehe kasutamisest või sellega seoses.

  1. Hüvitis

Nõustute Geolynx OÜ-d ja selle töötajaid kaitsma mis tahes nõuete, kaotuste või kahjude, sealhulgas õigusabikulude eest, mis tulenevad või on seotud veebilehe kasutamisega või käesolevate tingimuste rikkumisega.

  1. Kohaldatav seadus

Käesolevaid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega. Kõik nendest tingimustest tulenevad või nendega seotud kohtuasjad või menetlused algatatakse eranditult Eestis asuvates kohtutes ja te nõustute nende jurisdiktsiooniga.

  1. Kontaktandmed

Kui teil on käesolevate Tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@geolynx.ee.s